• Salg av bolig med skjeggkre ga ikke rett på prisavslag
  Salg av bolig med skjeggkre ga ikke rett på prisavslag Den 26. mars 2021 avsa Høyesterett en fersk dom vedrørende prisavslag etter kjøp av en boligeiendom […]
 • Daglig leders og styreleders ansvar for kontroll av sikkerhet på arbeidsplassen
  Daglig leders og styreleders ansvar for kontroll av sikkerhet på arbeidsplassen Både arbeidsgivere og arbeidstakere kan risikere ansvar ved brudd på arbeidsmiljøloven. Det er mange som […]
 • Småbruk fikk kr. 45 millioner i erstatning ved ekspropriasjon
  Småbruk fikk 45 millioner kroner i erstatning ved ekspropriasjon Bane NOR eksproprierte et mindre småbruk utenfor Oslo til bygging av Follobanen. Advokatfirmaet Tryti AS bisto eieren […]
 • Forsikring av anleggsmaskiner m.v. fra 1. januar 2021
  Forsikring av anleggsmaskiner m.v. fra 1. januar 2021   Bilansvarsloven er endret fra 1. januar 2021. Endringen innebærer blant annet at ansvarsbegrensningen er nå hevet til […]
 • FORSINKELSE, DAGMULKT OG COVID-19
  FORSINKELSE, DAGMULKT OG COVID-19 Forsinkelse kan alltid skje og korona har gjort forsinkelse ennå mer relevant. Det viser seg stadig oftere at krav om fristforlengelse er […]
 • Høyesteretts dom om «uten ugrunnet opphold»
  Høyesteretts dom om «uten ugrunnet opphold» Høyesterett avsa 20.11.2020 en dom hvor de anså at oppdragsgiver ikke hadde overholdt fristen til å reklamere overfor oppdragstaker «uten […]
 • Karantene for utenlandske arbeidere
  Karantene for utenlandske arbeidere Utenlandske arbeidere må forvente 10 dagers karantene etter jule- og nyttårsferie. Da blir det et spørsmål om entreprenøren kan kreve fristforlengelse med […]
 • Sentrale dommer i entreprise: forbruker og proff
  Sentrale dommer i entreprise: forbruker og proff         Innholdsfortegnelse Rt-1984-962: Preklusjon og realitetsdrøftelser HR-2002-1028-A: Avbestillingshonorar HR-2010-233-A: Relativ reklamasjonsfrist på 2 måneder HR-2016-761-A: Bindende […]
 • Fristutsettelse på grunn av korona/COVID-19
  Fristutsettelse på grunn av korona/COVID-19 Regjeringen har vedtatt nye nasjonale restriksjoner som har tredd i kraft 31. oktober 2020. De nye restriksjonene innebærer at utenlandske arbeidstakere […]
 • Entreprenørens rett til å stanse arbeidene ved betalingsmislighold
  Entreprenørens rett til å stanse arbeidene ved betalingsmislighold Stansing er entreprenørens eneste reelle maktmiddel for å imøtegå urettmessig tilbakeholdelse av betaling fra oppdragsgiver. Samtidig er det […]
 • Sluttoppstilling og sluttfaktura
  Sluttoppstilling og sluttfaktura I alle NS-kontrakter skal entreprenøren sende en sluttoppstilling og en sluttfaktura innen to måneder fra overtagelse. Du kan se vårt eksempel på korrekt […]
 • Skjema for krav og motkrav i sluttoppgjør(Excel)
  Skjema for krav og motkrav i sluttoppgjør(Excel) De fleste har sine egne oppsett i et omtvistet sluttoppgjør, men mange blander krav og likviditet. Da blir det […]
 • Prisoverslag til forbruker
  Prisoverslag til forbruker Om det er gitt bindende eller uforbindtlig prisoverslag er et stadig forekommende tvistetema. Mange håndverkere gir ofte muntlige prisoverslag og kan bli bundet […]
 • Dømt til å betale kr. 9 mill. ved ikke å ha benyttet preaksepterte løsninger
  Dømt til å betale kr. 9 mill. ved ikke å ha benyttet preaksepterte løsninger En utførelse med en ikke-preakseptert løsning kan i en NS-kontrakt bli ansett […]
 • Overtagelsesprotokoll – ofte glemt med fatale følger
  Overtagelsesprotokoll – ofte glemt med fatale følger De fleste prosjekter går bra uten at å være formelle, men desto verre de gangene det er formalitetene som […]
 • Foredrag – 4 februar 2020
  Foredrag – 4 februar 2020  
 • Erstatningsansvar for konsulentoppdrag og ansvarlig søker
  Erstatningsansvar for konsulentoppdrag og ansvarlig søker Høyesterett avsa 7. februar 2020 en dom hvor arkitekten som var ansvarlig søker ble erstatningsansvarlig for det økonomiske tap boligkjøperne […]
 • Corona – regler for permittering og er det smart å permittere?
  Corona – regler for permittering og er det smart å permittere? Corona har gitt de fleste i entrepriseverden en utfordring på evnen til å levere, vurdere […]
 • Corona-virus og «Force majeure»
  Corona-virus og «Force majeure» Utgangspunktet i alle kontrakter er at avtaler skal holdes, men det modifiseres med det som oftest betegnes som «Force majeure». Det innebærer […]
 • «Prosjektlederens håndbok….»
  «Prosjektlederens håndbok….» Denne boken gir prosjektlederen og andre ansvarlige i et byggeprosjekt en grunnleggende oversikt over de kontraktene som vil være aktuelle i et byggeprosjekt. Riktig […]
 • Dagmulktskalkulatoren
  Dagmulktskalkulatoren   Med kalkulatoren kan du slå inn kontraktsum, type kontrakt og dato for start og stopp for dagmulkt. Da får du antall dagmulktsbelagte dager, beløp […]
 • Dagmulkt og erstatning
  Gå til: Avtalt sluttfrist og fremdriftsplaner Fristforlengelse som følge av tillegg eller endringer Forsinketoppstart Når stanser dagmulkten Når må dagmulkten være fremmet Minimum og maksimum dagmulkt […]
 • «Prosjektlederens håndbok i Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker» (2020)
  «Prosjektlederens håndbok i Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker» (2020)   Boken har nå kommet ut i revidert utgave 2020. Det kan være lønnsomt for […]
 • Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør
  Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør Høyesterett har kommet med en dom om sluttoppgjør som er viktig for videre forståelse av sluttoppgjør i alle NS 84xx-kontraktene. […]
 • Entreprenørens omtvistede tilleggskrav
  Entreprenørens omtvistede tilleggskrav Når entreprenøren melder et tilleggskrav i en NS-kontrakt bør kravet faktureres selv om oppdragsgiver er uenig. Kravet skal faktureres 100 % (uten innestående) […]
 • Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt
  Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt En omforent ny fremdriftsplan flytter ikke den dagmulktsbelagte sluttfristen. Det er entreprenørens fremdriftsplan som skal fremlegges etter 6 uker (NS 8405) eller […]
 • Dom om preklusjon og dagmulkt i forbrukerentreprise
  Dom om preklusjon og dagmulkt i forbrukerentreprise I kontrakten mellom partene var det avtalt fremsendelse av fakturaer på e-post. Det var laget en betalingsplan med fire […]
 • ADVOKATFIRMAET TRYTI AS
  ADVOKATFIRMAET TRYTI AS Advokatfirmaet er stiftet for å kunne bistå eksisterende og fremtidige klienter som søker juridisk bistand med erfaring og kompetanse innen fast eiendom med […]
KONTAKT