30.05.2022

Tabbene underentreprenøren må unngå

Tabbene underentreprenøren må unngå NS-kontrakter er fremforhandlede kontrakter som forutsetningsvis balanserer interessene mellom hovedentreprenør og underentreprenør. Tendensen er at hovedentreprenøren lager sine «Generelle kontraktsbestemmelser» som har […]
04.05.2022

Entreprenørens merkostnader som følge av ekstraordinær prisutvikling

Entreprenørens merkostnader som følge av ekstraordinær prisutvikling  I entrepriseretten har entreprenøren som utgangspunkt ansvaret for prisutviklingen fra kontraktsignatur til overtagelse. Dagens situasjon reiser spørsmålet om entreprenøren […]
01.03.2022

Sluttoppgjørsskjema 

Sluttoppgjørsskjema  Praktisk mal for sluttoppstilling Det er en utfordring å kunne presentere en praktisk og oversiktlig fremstilling over de uenigheter som oppdragsgiver og entreprenør har i […]
01.02.2022

Entreprenører trenger rettshjelpsforsikring

Entreprenører trenger rettshjelpsforsikring Det er en utfordring at entreprenøren sjelden vinner frem med dekning av sakskostnader ved tvist om entrepriseoppdrag. Selv der hvor entreprenøren i det […]
05.01.2022

GENERELLE BETINGELSER – EN NØDVENDIGHET

Generelle betingelser – en nødvendighet Entreprenører bør ha generelle betingelser som en del av ethvert tilbud og som en del av hver kontrakt. Disse skal presisere […]
04.10.2021

Krav om merking av byggevarer

Krav om merking av byggevarer Det er sentralt at byggevarer har de forutsatte kvaliteter som følger av offentligrettslige krav. Derfor er merking av byggevarer viktig både […]
24.08.2021

Totalentreprise etter NS 8407 og NS 8417 (totalunderentreprise)

Totalentreprise etter NS 8407 og NS 8417 (totalunderentreprise)   Advokatfirmaet Tryti AS lager en artikkelserie på 10 artikler som har som formål å gå gjennom de […]
21.06.2021

«Uten ugrunnet opphold» i NS-kontrakter

«Uten ugrunnet opphold» i NS-kontrakter I NS 8405 og NS 8407 er oppdragsgivers frist til å komme med innsigelser til entreprenørens avviksmeldinger «uten ugrunnet opphold». Hva […]
21.06.2021

Billigere å få dom for småkrav

Billigere å få dom for småkrav Det kan fort bli ulønnsomt å fremme sak for domstolene der tvistesummen er lav. Fra 1. juli 2020 trådte det […]
19.05.2021

Krav om justering av enhetspriser

Krav om justering av enhetspriser Med utgangspunkt i den voldsomme økningen i prisene på trevirke reises spørsmålet hvilken mulighet entreprenøren har til å kreve justering av […]
18.05.2021

Entreprenørens plikt til å veilede forbrukere

Entreprenørens plikt til å veilede forbrukere Entreprenøren må ha fokus på å veilede forbrukeren under byggeprosessen og kunne dokumentere at han har gitt slik veiledning. Plikten […]
18.05.2021

Det innkjøpsfaglige skjønn ved tildeling av oppdrag i offentlige anskaffelser

Det innkjøpsfaglige skjønn ved tildeling av oppdrag i offentlige anskaffelser Ved tildeling av offentlige kontrakter er oppdragsgivere bundet av formelle anskaffelseskrav som i stor grad er […]
18.05.2021

Erstatningsansvar for prosjekterings- og rådgivningsfeil

Erstatningsansvar for prosjekterings- og rådgivningsfeil Prosjekterings- og rådgivningsfeil kan resultere i betydelig økonomisk tap. Det må derfor forventes at rådgivere har den nødvendige aktpågivenhet og kunnskapsnivå […]
20.04.2021

Beregning av dagmulkt – DAGMULKTSKALKULATOR

Beregning av dagmulkt – DAGMULKTSKALKULATOR   Beregningen av dagmulkten er ulik for ulike kontrakter og hvilke dager som det skal regnes dagmulkt for vil variere fra […]
20.04.2021

Entreprenørens erstatningsansvar for mangler eldre enn 5 år

Entreprenørens erstatningsansvar for mangler eldre enn 5 år Entreprenøren er ansvarlig for mangler som er rettidig reklamert i inntil 5 år etter overtagelse. Skyldes mangelen «grov […]