• Artikkel 2/10; Totalentreprise. Kontrakt og oppstart
  Artikkel 2/10; Totalentreprise. Kontrakt og oppstart Anbudsforespørselen og kontrakt Utgangspunktet for kontrakten er anbudsforespørselen eller tilbudsforespørselen. Denne vil være en del av kontraktsdokumentene i den prioriterte […]
 • «Uten ugrunnet opphold» i NS-kontrakter
  «Uten ugrunnet opphold» i NS-kontrakter I NS 8405 og NS 8407 er oppdragsgivers frist til å komme med innsigelser til entreprenørens avviksmeldinger «uten ugrunnet opphold». Hva […]
 • Billigere å få dom for småkrav
  Billigere å få dom for småkrav Det kan fort bli ulønnsomt å fremme sak for domstolene der tvistesummen er lav. Fra 1. juli 2020 trådte det […]
 • Krav om justering av enhetspriser
  Krav om justering av enhetspriser Med utgangspunkt i den voldsomme økningen i prisene på trevirke reises spørsmålet hvilken mulighet entreprenøren har til å kreve justering av […]
 • Artikkel 1/10; Totalentreprise versus utførelsesentreprise
  Artikkel 1/10; Totalentreprise versus utførelsesentreprise Prinsipielle forskjeller mellom utførelsesentreprise og totalentreprise Ved beskrevet entreprise (NS 8405 eller NS 8406) skal entreprenøren gi pris på de postene […]
 • Entreprenørens plikt til å veilede forbrukere
  Entreprenørens plikt til å veilede forbrukere Entreprenøren må ha fokus på å veilede forbrukeren under byggeprosessen og kunne dokumentere at han har gitt slik veiledning. Plikten […]
 • Det innkjøpsfaglige skjønn ved tildeling av oppdrag i offentlige anskaffelser
  Det innkjøpsfaglige skjønn ved tildeling av oppdrag i offentlige anskaffelser Ved tildeling av offentlige kontrakter er oppdragsgivere bundet av formelle anskaffelseskrav som i stor grad er […]
 • Erstatningsansvar for prosjekterings- og rådgivningsfeil
  Erstatningsansvar for prosjekterings- og rådgivningsfeil Prosjekterings- og rådgivningsfeil kan resultere i betydelig økonomisk tap. Det må derfor forventes at rådgivere har den nødvendige aktpågivenhet og kunnskapsnivå […]
 • Beregning av dagmulkt – DAGMULKTSKALKULATOR
  Beregning av dagmulkt – DAGMULKTSKALKULATOR   Beregningen av dagmulkten er ulik for ulike kontrakter og hvilke dager som det skal regnes dagmulkt for vil variere fra […]
 • Entreprenørens erstatningsansvar for mangler eldre enn 5 år
  Entreprenørens erstatningsansvar for mangler eldre enn 5 år Entreprenøren er ansvarlig for mangler som er rettidig reklamert i inntil 5 år etter overtagelse. Skyldes mangelen «grov […]
 • Salg av bolig med skjeggkre ga ikke rett på prisavslag
  Salg av bolig med skjeggkre ga ikke rett på prisavslag Den 26. mars 2021 avsa Høyesterett en fersk dom vedrørende prisavslag etter kjøp av en boligeiendom […]
 • Daglig leders og styreleders ansvar for kontroll av sikkerhet på arbeidsplassen
  Daglig leders og styreleders ansvar for kontroll av sikkerhet på arbeidsplassen Både arbeidsgivere og arbeidstakere kan risikere ansvar ved brudd på arbeidsmiljøloven. Det er mange som […]
 • Småbruk fikk kr. 45 millioner i erstatning ved ekspropriasjon
  Småbruk fikk 45 millioner kroner i erstatning ved ekspropriasjon Bane NOR eksproprierte et mindre småbruk utenfor Oslo til bygging av Follobanen. Advokatfirmaet Tryti AS bisto eieren […]
 • Forsikring av anleggsmaskiner m.v. fra 1. januar 2021
  Forsikring av anleggsmaskiner m.v. fra 1. januar 2021   Bilansvarsloven er endret fra 1. januar 2021. Endringen innebærer blant annet at ansvarsbegrensningen er nå hevet til […]
 • FORSINKELSE, DAGMULKT OG COVID-19
  FORSINKELSE, DAGMULKT OG COVID-19 Forsinkelse kan alltid skje og korona har gjort forsinkelse ennå mer relevant. Det viser seg stadig oftere at krav om fristforlengelse er […]
 • Høyesteretts dom om «uten ugrunnet opphold»
  Høyesteretts dom om «uten ugrunnet opphold» Høyesterett avsa 20.11.2020 en dom hvor de anså at oppdragsgiver ikke hadde overholdt fristen til å reklamere overfor oppdragstaker «uten […]
 • Karantene for utenlandske arbeidere
  Karantene for utenlandske arbeidere Utenlandske arbeidere må forvente 10 dagers karantene etter jule- og nyttårsferie. Da blir det et spørsmål om entreprenøren kan kreve fristforlengelse med […]
 • Sentrale dommer i entreprise: forbruker og proff
  Sentrale dommer i entreprise: forbruker og proff         Innholdsfortegnelse Rt-1984-962: Preklusjon og realitetsdrøftelser HR-2002-1028-A: Avbestillingshonorar HR-2010-233-A: Relativ reklamasjonsfrist på 2 måneder HR-2016-761-A: Bindende […]
 • Fristutsettelse på grunn av korona/COVID-19
  Fristutsettelse på grunn av korona/COVID-19 Regjeringen har vedtatt nye nasjonale restriksjoner som har tredd i kraft 31. oktober 2020. De nye restriksjonene innebærer at utenlandske arbeidstakere […]
 • Entreprenørens rett til å stanse arbeidene ved betalingsmislighold
  Entreprenørens rett til å stanse arbeidene ved betalingsmislighold Stansing er entreprenørens eneste reelle maktmiddel for å imøtegå urettmessig tilbakeholdelse av betaling fra oppdragsgiver. Samtidig er det […]
 • Sluttoppstilling og sluttfaktura
  Sluttoppstilling og sluttfaktura I alle NS-kontrakter skal entreprenøren sende en sluttoppstilling og en sluttfaktura innen to måneder fra overtagelse. Du kan se vårt eksempel på korrekt […]
 • Skjema for krav og motkrav i sluttoppgjør(Excel)
  Skjema for krav og motkrav i sluttoppgjør(Excel) De fleste har sine egne oppsett i et omtvistet sluttoppgjør, men mange blander krav og likviditet. Da blir det […]
 • Prisoverslag til forbruker
  Prisoverslag til forbruker Om det er gitt bindende eller uforbindtlig prisoverslag er et stadig forekommende tvistetema. Mange håndverkere gir ofte muntlige prisoverslag og kan bli bundet […]
 • Dømt til å betale kr. 9 mill. ved ikke å ha benyttet preaksepterte løsninger
  Dømt til å betale kr. 9 mill. ved ikke å ha benyttet preaksepterte løsninger En utførelse med en ikke-preakseptert løsning kan i en NS-kontrakt bli ansett […]
 • Overtagelsesprotokoll – ofte glemt med fatale følger
  Overtagelsesprotokoll – ofte glemt med fatale følger De fleste prosjekter går bra uten at å være formelle, men desto verre de gangene det er formalitetene som […]
 • Foredrag – 4 februar 2020
  Foredrag – 4 februar 2020  
 • Erstatningsansvar for konsulentoppdrag og ansvarlig søker
  Erstatningsansvar for konsulentoppdrag og ansvarlig søker Høyesterett avsa 7. februar 2020 en dom hvor arkitekten som var ansvarlig søker ble erstatningsansvarlig for det økonomiske tap boligkjøperne […]
 • Corona – regler for permittering og er det smart å permittere?
  Corona – regler for permittering og er det smart å permittere? Corona har gitt de fleste i entrepriseverden en utfordring på evnen til å levere, vurdere […]
 • Corona-virus og «Force majeure»
  Corona-virus og «Force majeure» Utgangspunktet i alle kontrakter er at avtaler skal holdes, men det modifiseres med det som oftest betegnes som «Force majeure». Det innebærer […]
 • «Prosjektlederens håndbok….»
  «Prosjektlederens håndbok….» Denne boken gir prosjektlederen og andre ansvarlige i et byggeprosjekt en grunnleggende oversikt over de kontraktene som vil være aktuelle i et byggeprosjekt. Riktig […]
KONTAKT