Vi bistår i saker hvor en utbygger, entreprenør eller andre har behov for konsulentbistand. Det mest vanlige er at det verken lages kontrakter eller henviser til kontrakter når konsulenter engasjeres. Det vil sette oppdragsgiver i en unødvendig svak posisjon.

Ofte inngås det avtaler om konsultbistand uten at det er avtalt en leveringsplan/fremdriftsplan og uten at det er laget et budsjett. Da mister oppdragsgiver mulighet til å få dekket sine påførte merkostnader i den grad konsulenten ikke gjennomfører sitt oppdrag som planlagt. Oppdragsgiver må sørge for at han kan få videreført sine påførte merkostnader dersom konsulenten hindrer fremdriften som manglende gjennomføring eller krever økt vederlag for sin bistand.

Det er tilstrekkelig å engasjere en arkitekt/konsulent/byggeleder med henvisning til NS 8401, NS 8402 eller NS 8403. Enkle grep sikrer oppdragsgiver overfor den som ikke utfører oppdraget som forutsatt.