NS 8405 og NS 8415

 

NS 8405 skal benyttes der oppdragsgiver er byggherre og NS 8415 er da beregnet der hvor oppdragsgiver er en hovedentreprenør. Prinsippene i de to kontraktene er de samme, men NS 8415 er tilpasset og mer egnet for begge parter når oppdragsgiver er en hovedentreprenør.

NS 8405 er den mest grunnleggende juridiske standarden i NS-systemet. Ved forståelse og fortolkning av de øvrige juridiske standarder i NS-systemet vil man derfor svært ofte gå tilbake til litteraturen og rettspraksis knyttet til NS 8405. Forståelse av NS 8405 vil ha betydning også når man benytter andre NS-kontrakter enn NS 8405.

Kjennetegnet ved en beskrevet entreprise vil normalt kunne oppsummeres med at entreprenøren forplikter seg til å utføre det arbeid som er beskrevet av oppdragsgiver i prisbærende poster. Det betyr at entreprenøren ikke skal prosjektere eller på eget initiativ utføre alternative løsninger med mindre de alternative løsningene kan dokumenteres som bestilt av oppdragsgiver. Varsel om avvik som medfører tilleggsarbeider eller endret utførelse er ikke tilstrekkelig. Blir avviket ikke formelt varslet, har oppdragsgiver rett til å betrakte entreprenørens manglende varsel som en bekreftelse på at han ikke vil ta betalt for avviket.

Det må også varsles konsekvensen av endringen i tid og vederlag når dette kan være avklart. Dersom konsekvensen ikke er varslet når det kunne blitt varslet har ikke entreprenøren mistet retten til å kreve tillegg, men han har bare rett til så mye tillegg som oppdragsgiveren “—måtte forstå—“.

Det er liten tvil om at det formelle kontraktsarbeidet, og oppfølging av formelle frister, er blitt mer omfattende og langt viktigere enn tidligere. Tvister i forbindelse med en entreprisekontrakt er langt oftere enn før fokusert rundt varsler og formaliteter. Er formalitetene ikke fulgt vil ellers berettigede krav kunne tapes.

Vi kan bistå ved løpende rådgivning, intern kompetanseoppbygging og ved tvister. Det vil ofte være god lønnsomhet i å bli bedre på rutiner og formaliteter på kontraktene.