Vi har lang erfaring i å holde praktiske kurs og seminarer for aktører i byggenæringen.

KONTRAKTSEMINARET Entreprise er vårt mest omfattende seminar. Det går over to dager i våre lokaler og holdes hvert ½-år.

Det vil være nyttig for enhver erfaren prosjektleder som normalt vil ha opparbeidet seg uvaner som ikke vil være i overensstemmelse den kontrakten partene har signert på. Ofte går det likevel bra, men tendensen er at mer og mer ender med hvem som har gjort formalitetene riktig og hvem som har gjort det galt.

For den ferske prosjektlederen vil seminaret gi en systematisk gjennomgang og oversikt over de ulike kontrakter og konsekvensen av valg av kontrakt både i NS-kontrakter og forbrukerkontrakter. Det gir arbeidsgiver sikkerhet for at den ferske prosjektlederen har den tilstrekkelige forståelse for kontraktene.

Hertil holder vi hver ½-år et dagsseminar i totalentreprise (NS 8407 / NS 8417).

I tillegg til disse to faste åpne seminarene holder vi bedriftsinterne kurs tilpasset for den enkelte virksomhet. De siste årene har vi holdt 15 – 20 bedriftsinterne seminarer per kalenderår. Se vår referanseliste.