ADVOKATFIRMAET TRYTI AS

Advokatfirmaet er stiftet for å kunne eksisterende og fremtidige klienter som søker juridisk bistand med erfaring og kompetanse innen fast eiendom med tilhørende fagområder. De fleste aktører som har sin virksomhet innen fast eiendom vil normalt ha behov for bistand også utenfor sitt sentrale virksomhetsområde. Det kan være alt fra arbeidsrett, skatt, selskapsrett eller bistand privat hvor det kan gjelde barnefordeling, arv og tilsvarende. Utenfor våre ordinære fagområder bistår vi med å finne den egnede advokaten til den aktuelle oppgave.

Entrepriserett

Dette er ett av våre kjerneområder hvor vi ha lang erfaring i å bistå både byggherrer og entreprenører. Vår erfaring er at de fleste har enten innarbeidet prosedyrer i sine prosjekter som ikke er i overensstemmelse med de kontraktene man signerer på eller at man ikke kan godt nok de kontraktene man signerer på. Entreprenøren får ikke betalt for forhold han har krav på eller at oppdragsgiver får kostnader han ikke skulle hatt.

Vi ønsker å være den som kan bistå virksomheten i løpende prosjekter med kontrakter, råd på løpende problemstillinger, vurderinger og bistand i forbindelse i de løpende utfordringer, bistand i sluttoppgjør og tvister knyttet til sluttoppgjør.

Vårt utgangspunkt er at det skal være lønnsomt å benytte kvalifisert advokatbistand i entreprisekontrakter.

 

Forbrukerentreprise / ny bolig

Hvor oppdragsgiver er forbruker opplever ofte håndverker, entreprenør eller ferdighusprodusent at forbrukeren kan sine rettigheter godt og at entreprenøren lett blir den tapende part. Det er en streng lovgivning i forbrukerens favør.

Entreprenøren har imidlertid også rettigheter i forbrukerlovgivningen. Entreprenørens problem er ofte at man ikke kjenner til sine egne rettigheter eller i liten grad påberoper seg de rettigheter man har. Hertil kommer at entreprenøren ofte mangler rutiner eller ikke følger de rutinene man har. Dette påføres entreprenøren unødvendige tap.

Med enkle rutiner, faste maler og andre enkle praktiske grep, kan entreprenøren unngå mange av de problemer og de tap som entreprenøren ofte må ta når de utfører oppdrag for en forbruker. Å måtte redusere sitt krav på grunn av mangelfulle rutiner eller manglende kunnskap får store utslag på selskapets resultat.

 

Konsulentavtaler

De fleste entreprenører og byggherrer har for liten kunnskap om konsulentavtalene (NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404). Det med fører ofte at de økonomiske konsekvenser som følger feil og mangler ved den tjenesten som konsulenten leverer må bæres av entreprenør eller byggherre hvor de skulle vært belastet konsulenten. Konsulenten vil ha forsikringsdekning for slikt ansvar, men da må konsulentavtalene benyttes og kravet om økonomisk kompensasjon må være fremmet korrekt.

Når en konsulent engasjeres kan mange slike unødvendige tap ofte forhindres ved det enkle grep at det i bestillingen presiseres at oppdraget forutsettes gjennomført i henhold til NS 8402 eller tilsvarende.

 

Ekspropriasjon

I forbindelse med utbygging av infrastruktur som for eksempel vei, jernbane eller andre samfunnsmessige behov, vil eiere av eiendom kunne bli utsatt for tvangsavståelse av eiendom. I slike situasjoner har eieren etter Grunnloven rett til «full erstatning».

Hvordan slik full erstatning utmåles er imidlertid helt og fullt avhengig av hvordan eieren håndterer en varsel om mulig ekspropriasjon og prosessen derfra frem til endelig erstatning.

Vi har erfaring i hvordan å håndtere dette på den måte som gir den beste uttellingen for den som blir utsatt for ekspropriasjon.

 

Kontraktsrett

Vi bistår innenfor ordinær kontraktsrett med hovedvekt på fast eiendom, men bistår også innenfor ordinær kontraktsrett.

I tillegg til kontrakter om kjøp og salg av eiendom bistår vi med å utarbeide spesielle kontraktsbestemmelser som tillegg til ordinære NS-kontrakter eller egne kontraktsformularer med henvisning til generelle kontraktsbestemmelser i Norsk Standard.

 

Kurs og seminarer

De siste 10-15 årene har vi høstet rikelig erfaring med å holde generelle kurs og seminarer. Noen seminarer er åpne med påmelding, men flertallet er bedriftsinterne kurs eller seminarer tilpasset den aktuelle virksomhet.

Hvert år holder vi ett standard seminar som omfatter en samlet og systematisk gjennomgang av alle de mest relevante entreprisekontraktene. Det omfatter generelle tendenser, forbrukerkontrakter, konsulentavtaler og de ulike entreprisekontraktene (NS 8405, NS 8406 og NS 8407 med underentreprisekontrakter). Dette seminaret har vist seg å være nyttig som et solid grunnfundament for den uerfarne prosjektlederen, men viser seg like nyttig for ledere i et byggeprosjekt som har en del erfaring. Erfarne ledere i byggeprosjekter har ofte lagt seg til vaner og prosedyrer som ikke er i overensstemmelse med kontraktene og som ofte ikke er fornuftige. Vi får derfor gode tilbakemeldinger på dette seminaret. Seminaret går over to fulle dager(16 timer).

Vi har i tillegg ett seminar i Totalentreprise (NS 8407 og NS 8417) som går over en dag (8 timer). Det tar for seg totalentreprise mer konkret og vil nyttige både for den ferske og den erfarne byggeleder eller prosjektleder.

De siste årene har undertegnede holdt mellom 20 og 25 dagskurs per år. Referanseliste vil bli utlevert på forespørsel. De åpne kurs og seminarene vil bli annonsert på våre hjemmesider www.tryti.no. Er det ønskelig med bedriftsinternt kurs eller foredrag er det bare å ta kontakt for nærmere detaljer.